Pora do przedszkola! Przyjazna adaptacja - tylko w naszym przedszkolu.

Nie zastąpimy Rodziców, ale sprawimy, aby maluch czuł się jak w domu. Unikalny, specjalnie opracowany program adaptacyjny sprawia, że dzieci bardzo dobrze się u nas aklimatyzują. Nie dzielimy dzieci na lepsze i gorsze – każde  dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na wyjątkowe traktowanie, szczególnie w okresie adaptacji. Państwa maluch nosi pieluchę, nie potrafi jeść sztućcami, słabo mówi?? Nic nie szkodzi, u nas w mgnieniu oka nauczy się  samoobsługi. Dzięki wsparciu logopedy, psychologa uzyskacie Państwo rzetelne informacje i wskazówki co do dalszego rozwoju dziecka. Szczegółowych informacji na temat przygotowania dziecka do przedszkola, jego pobytu udziela p. Dyrektor Katarzyna Przeździk, tel. kontaktowy 690-484-104.

Organizacja przedszkola

Przedszkole „Mądre Urwisy” czynne jest codziennie w godzinach 7:00 -17:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.Na życzenie rodzica godziny otwarcia placówki mogą ulec zmianie. Pracujemy przez cały rok szkolny, również przez całe  wakacje. 
„Dinozaury”, ” Z wizytą w Hiszpanii – taniec i piłka nożna”, „Mali Naukowcy”, „Jestem Artystą „, „Tydzień z M.Montessori”, to tylko niektóre z tematów podejmowanych w wakacje. Zapraszamy dzieci spoza przedszkola  na spędzenie fantastycznych wakacji, w miarę  wolnych miejsc

Zajęcia programowe

Przedszkole „Mądre Urwisy” jest przedszkolem niepublicznym. Działa na podstawie Wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr SPN 1/2012. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Głównym celem pracy Przedszkola „Mądre Urwisy” jest realizacja podstawy programowej   oraz wczesne wspomaganie nauki  języka angielskiego.

 Przedszkole „Mądre Urwisy”  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Podstawę naszych działań edukacyjnych stanowi Program Wychowania Przedszkolnego  „Plac Zabaw” D. Augsburg, K. Boreckiej, B Kamińskiej, WSiP Warszawa, 2018 r.

Plan dnia Przedszkola "Mądre Urwisy"

Dziecko czuje się bezpiecznie, kiedy jego dzień jest uporządkowany . Plan dnia dostosowany jest do możliwości psychorozwojowych przedszkolaków, uwzględnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Godziny Plan dnia
7:00 - 8:20
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy ruchowe, tematyczne, zajęcia wyrównawcze, indywidualne. Zabawy dowolne. Czynności opiekuńcze, zabawy integracyjne
8:20 - 8:50
Język angielski
8:50 - 9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
9:00 - 9:30
Śniadanie. Wdrażanie nawyku właściwego zachowania się przy stole
9:30 - 9:40
Zabiegi higieniczne, mycie zębów
9:40 - 10:40
Zajęcia rozwijające aktywność dzieci we wszystkich obszarach, w oparciu o podstawę programową. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania; podejmowania zabaw badawczych  i konstrukcyjno-technicznych. Tworzenie warunków  do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentowanej i komunikatywnej funkcji języka oraz rozwijanie umiejętności matematycznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Wdrażanie czynności z zakresu zachowania się w rożnych sytuacjach.
10:40-11:40
Pobyt na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe Zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, spacery i wycieczki w terenie. Wdrażanie do poszanowania przyrody i własności społecznej
11:40-12:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
12:00-12:30
Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Utrwalenie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole.
12:30-13:00
Zajęcia relaksacyjne ( słuchanie muzyki, bajek) gr starsza
13:00-14:00
Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchanie opowiadań  gr starsza
12:30-14:00
Zajęcia relaksacyjne, drzemka gr młodsza
14:00-14:45
Twórcza aktywność dziecka – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
14:45-15:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
15:00-15:15
Podwieczorek
15:15-17:00
Zabawy wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Gry i zabawy   z inicjatywy dzieci. Czynności opiekuńcze. Kontakty N.z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem" Konfucjusz

Przedszkole „Mądre Urwisy”  stwarza  sytuacje edukacyjne adekwatnie do  potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Zajęcia i zabawy  w naszym przedszkolu rozwijają procesy poznawcze – szczególnie logiczne i twórcze myślenie, doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają inteligencję emocjonalną, a także  sprawność ruchową i zdolności muzyczne.
Przedszkolaki mają możliwość poznawania, doświadczania otaczającego świata, radosnego tworzenia, wesołej zabawy, aktywności ruchowej, kontaktu z rówieśnikam  i poczucia bycia ważną częścią grupy.

Przedszkole "Mądre Urwisy"wykorzystuje zróżnicowane  metody pracy:

Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umiejętności matematycznych dzieci, niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Program edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda pozwala na wielozmysłową (wzrok, słuch, dotyk) naukę znaków graficznych i nabywanie kompetencji językowych, niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu przebiegają według stałego schematu:
1. zajęcia wprowadzające – obejmujące ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, ćwiczenia korekcyjne postawy ciała,
ćwiczenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni, stronności, usprawniania motoryki rąk ;
2. zajęcia właściwe – ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe oraz znak graficzny;
3. zakończenie zajęć – ćwiczenia relaksacyjne.

Metoda Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej

Metoda ta wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch dziecka , np.  klaskanie, wyrzucanie rąk, wstawanie, siadanie, w celu uaktywnienia jego zmysłów.

Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej –  aktywizowania jednocześnie wielu zmysłów w procesie edukacyjnym.W skład zajęć prowadzonych tą  metodą wchodzą: ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym, swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy, połączenie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.

Pedagogika zabawy "Klanza"

Pedagogika ta bazuje na  metodach  kreatywnych, aktywizujących, pobudzających emocje i wyobraźnię z przełożeniem ich na sytuacje, w których uczestnik grupy może rozwijać swoje mocne strony.

W ramach tej metody organizuje się zabawy i gry, które:
-zapewniają dobrowolność uczestnictwa,
-wykluczają rywalizację,
-dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę, oraz inne środki wyrazu.

 W pracy tą metodą wykorzystujemy  dużą, kolorową chustę, która zachęca uczestników do wspólnej, nieskrępowanej  zabawy.

Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, tzw "Gimnastyka mózgu"

Dzieki ćwiczeniom ciała i umysłu, u przedszkolaków następuje: poprawa rozumienia, pamięci,  wpercepcji wzrokowo-ruchowej, koordynacji i wspólpracy obu pólul mózgowych, rozwój myślenia abstrakcyjnego. Zastosowanie tej metody przyczynia sie również do osiągniecia równowagi emocjonalnej

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Prosta, naturalna metoda wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. 
Kształtuje świadomość schematu ciała, orientację w czasie i przestrzeni, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i grupy.
Wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny, społeczny,  wyobraźnię, koncentrację.

Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Wykorzystuje naturalną aktywność  ruchową dziecka. Na zajeciach tą metodą stosuje się:  ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, opowieści ruchowe, inscenizacje, improwizacje ruchowe, groteskę, pantomimę, etc.

Metoda C.Orffa

Wyzwala  u dzieci samoekspresję, rozwija inwencję twórczą. Wykorzystuje  przetwarzanie słowa, gestu, ruchu  na język muzyczny.  Stanowi okazję do rozładowania napięć emocjonalnych,  ich odreagowania.

Metoda Kniessów

Wspomaga rozwój fizyczny dziecka poprzez ruch, muzykę, automasaż.
Oryginalne  przybory wykorzystywane  podczas zajęć tą metodą, przyciągaj uwagę dzieci.
Ponadto uwrażliwia na piękno muzyki klasycznej.

Pedagogika Marii Montessorii

W metodzie tej nauczyciel funkcjonuje jako osoba wspierająca,  demonstrator, skrupulatny obserwator zachowań dziecka i jego rozwoju. Ma on za zadanie wspierać rozój dziecka na wielu płaszczyznach.

Dostarcza on niezbędnych zasobów (zgodnie z zasadą stopniowania trudności, a w wypadku dzieci niepełnosprawnych również z zasadą małych kroczków). Celem pracy nauczyciela jest, zatem pomoc w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości każdego dziecka, w zgodzie z obowiązującymi normami społecznymi.

Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe

Zabawa w teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy.

Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak też dla dzieci mających różne trudności, powoduje wzrost wiary we własne możliwości.

Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek.

Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu "Mądre Urwisy"

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi stawiamy przede wszystkim na rozwój dziecka. Stosujemy zróżnicowane metody pracy,  używamy  pomocy dydaktycznych,  dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka. W kontaktach z dziećmi staramy się wykazywać empatią i przede wszystkim dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje podopiecznych.
Uważamy, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niezwykły potencjał rozwojowy można uzyskać  poprzez uważne dostrzeganie potrzeb dziecka.

Organizacja pracy na zajęciach z dziećmi niepełnosprawnymi:

 • umożliwienie kontaktu terapeutycznego jeden na jeden (dziecko i dorosły, nauczyciel lub terapeuta),
 • umożliwienie pracy dziecka w parze z innym dzieckiem,
 • umożliwienie pracy w małej grupie,
 • zapewnienie stałego rytmu dnia,
 • uprzedzanie o planowanych zmianach,
 • stała opieka nauczyciela, który będzie używał języka alternatywnego,
 • zapewnienie pomocy nauczyciela w celu wsparcia fizycznego w czynnościach samoobsługowych (np. podpowiedź manualna),
 • stosowanie form przekazu w sposób zrozumiały dla dziecka,
 • wdrażanie do reguł zabawy tematycznej,
 • dbałość o nieprzeciążanie nadmiarem bodźców zmysłowych – zapewnienie wielozmysłowego przekazywania wiedzy, stosowanie metod poglądowych, obrazowych,
 • zapewnienie uporządkowanego procesu uczenia się: podział zadań na mniejsze części, udzielanie jasnych i konkretnych wskazówek,
 • zapewnienie możliwości relaksu i uspokojenia.

Na stałe współpracują z nami psycholog, logopeda, oligofernopedagog, a w razie konieczności terapeuci z dziedzin pokrewnych.
Jeśli Twoje dziecko wymaga szczególnej opieki, zapraszamy na krótkie, niezobowiązujące spotkanie informacyjne, połączone z prezentacją placówki.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel 690-484-104.

 

Urwisy - wyjątkowe przedszkole dla wyjątkowych dzieci!